Javni poziv za korištenje sportske dvorane u šk. 2020./2021. godini

Na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 04-611-832/19 od 26.11.2019. godine, direktor JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“ raspisuje
J A V N I P O Z I V
1. Predmet ovog javnog poziva je korištenje sportske dvorane JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“ u vrijeme kad se u dvorani ne odvijaju aktivnosti predviđene Godišnjim planom i programom škole.
2. Na ovaj poziv se mogu javiti svi zainteresirani punoljetni građani Bosanskog Petrovca bilo kao fizičke osobe ili kao predstavnici pravne osobe (udruženja, klubovi, organizacije) koje termine u sportskoj dvorani žele koristiti u šk. godini 2020/2021. godini. Za korištenje dvorane u trajanju kraćem od 2 sedmice nije se potrebno javljati na javni poziv.
3. Sportska dvorana se u vrijeme kad se u dvorani ne odvijaju aktivnosti predviđene Godišnjim planom i programom može koristiti za sportske aktivnosti, kulturne, zabavne i humanitarne manifestacije.
4. Za aktivnosti iz tačke 3. ovog poziva sportska dvorana se može koristiti u vremenu od ponedjeljka do petka od 16:00 do 22:00 sat i u subotu i nedjelju cijeli dan, osim ako Godišnjim planom i programom škole nije planirana neka aktivnost u dvorani u to vrijeme.
5. Cijena korištenja sportske dvorane za kandidate koji se jave na ovaj poziv je određen Odlukom Školskog odbora broj: 04-611-832/19 od 26.11.2019. godine. (Škola nije u PDV sistemu)
6. Ovaj javni poziv otvoren je tokom cijele školske godine 2020/2021. počevši od dana objave javnog poziva na stranici škole.
7. Zainteresirani na javni poziv dužni su u zahtjevu (u prilogu dole) navesti za koju aktivnost žele koristiti dvoranu i u kojem terminu. Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti podatke osobe, podnositelja prijave na poziv (adresa, telefon, naziv udruženja ili kluba ili grupe koju predstavlja).
8. Škola zadržava pravo otkazivanja termina uz najavu u slučaju potrebe za korištenjem dvorane za vlastite potrebe.
9. Prijavu je potrebno poslati na adresu JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“ Bosanska 125 77250 Bos. Petrovac ili predati na protokol škole.
10. O prihvaćanju prijave na javni poziv odlučuje direktor Škole u roku od 5 dana od dana prijema prijave.
11. Prijavljeni kandidat čija je prijava prihvaćena sklapa sa Školom Ugovor o korištenju sportske dvorane uz obvezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera, Kućnim redom Škole i ostalim općim aktima poslovanja JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“.
12. Ovaj Javni poziv stupa na snagu danom donošenja i traje do 31.08.2021. godine i objavit će se na stranici i oglasnoj tabli Škole.

Direktor
Nedret Delić, prof.

zahtjev za korištenje sportske dvorane