Prava i obaveze

P R A V I L N I K

O K U Ć N O M R E DU

(najvažnije odredbe)

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se kućni red u JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“ (u daljem tekstu Škola):

Član 3.

Ovaj pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u školskim prostorima.

II PRAVILA I OBAVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI, UNUTRAŠNJEM I VANJSKOM PROSTORU

 

                                                                 Član 6.

U prostoru Škole i školskom dvorištu zabranjeno je:

 • promocija i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja

 • pušenje

 • nošenje oružja

 • pisanje po zidovima i inventaru škole

 • bacanje izvan korpi za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.

 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava

 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju

 • igranje igara na sreću i sve vrste kockanja za novac

 • unošenje novina neprimjerenog sadržaja

 • krađa i uništavanje tuđe i školske imovine

 • omalovažavanje, tučnjave i zlostavljanje

Najstrože je zabranjeno dovikivanje i bacanje predmeta kroz prozor (otpadaka hrane, papira, staklenih i plastičnih boca, knjiga).

Učenici ne smiju bez odobrenja direktora/ ice dovoditi u Školu strane osobe.

                                                             Član 9.

Učenik je dužan:

 • poštivati školske vrijednosti, pravila i radnike Škole

 • kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje

 • sprečavati i prijaviti nasilno ponašanje

 • održavati čistima i urednima prostore Škole

 • dolaziti uredan u Školu

 • mirno ući u učionicu prije početka nastave i pripremiti se za rad

 • u slučaju kašnjenja tražiti dopuštenje profesora za prisustvo času

 • ne ulaziti i zadržavati se u drugim razredima za vrijeme odmora

 • prilikom ulaska profesora u razred ustati kao i prilikom ulaska drugog uposlenika Škole u razred za vrijeme nastave, osim ako profesor ne odredi drukčije.

 • uljudno se odnositi prema profesorima i drugim uposlenicima Škole

Član 11.

Učenik ili grupa učenika ne smije biti puštena sa sata nakon napisanog testa, obrađenog gradiva i sl. prije završetka nastave.

Ako učenik za vrijeme nastave iz određenog razloga (bolest i sl.) zatraži da ga nastavnik pusti sa časa ili s nastave, Škola će pozvati roditelja ili staratelja učenika ili hitnu pomoć. Učenik se ne smije bez dozvole roditelja pustiti sa sata ili s nastave.

Član 13.

Na nastavi učenik ne smije koristiti laptop, mobitel i druge slične uređaje, ako profesor ne odredi drugačije. Isti trebaju biti isključeni i ne smiju se držati na klupi. Profesor može privremeno oduzeti učeniku gore navedeno pomagalo, ali je dužan pozvati roditelja i vratiti ga.

U prostorima Škole zabranjeno je svako neovlašteno fotografisanje, audio i video snimanje i objavljivanje bez znanja i odobrenja administrativne službe.

Član 14.

Na glavni ulaz učenici ulaze pred početak nastave i napuštaju po njenom završetku. Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 15 minuta.

Za vrijeme malih odmora učenici se ne smiju zadržavati u hodnicima i napuštati prostor škole. Dozvoljeno je za vrijeme velikog odmora kao i malih odmora nakon 4. i 6. časa izlazak u dvorište Škole kada vremenski uvjeti to dozvoljavaju.

Po završetku nastave učenici bez buke napuštaju Školu i odlaze ne zadržavajući se u školi.

Član 15.

U razredu se sedmično određuju dva redara koji:

 • prije početka nastave pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvještavaju dežurnog profesora ili predmetnog profesora

 • pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose, prema potrebi, nastavna sredstva i pomagala

 • izvještavaju o odsutnosti predmetnog nastavnika na nastavi

 • prijavljuju profesorima početkom svakoga nastavnog sata odsutne učenike

 • izvještavaju o nađenim predmetima profesora, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) predaju dežurnom profesoru

 • nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolica i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvještavaju dežurnog profesora ili razrednika.

III PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

Član 17.

U međusobnim odnosima učenici:

 • trebaju pružati pomoć drugim učenicima Škole kojima je pomoć potrebna

 • trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima

 • dužni su omogućiti drugim učenicima da iznose svoje ideje, razmišljanja i stavove

 • trebaju informirati druge učenike o događajima u Školi

 • ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave

 • trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost i različite osobnosti

 • trebaju voditi brigu o potrebama drugih

 • mogu predlagati Vijeću učenika osnivanje učeničkih sekcija i razne oblike kulturno- umjetničkih, sportskih i drugih sadržaja

 • dužni su zaustaviti svako nasilje

 • ne smiju promatrati ravnodušno tuđu patnju

 • trebaju sprečavati ismijavanje, omalovažavanje, te isključivanje drugih učenika

IV PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UPOSLENIKA ŠKOLE

Član 19.

Uposlenici Škole su se dužni uljudno odnositi jedni prema drugima.

Uposlenici Škole su dužni primjereno se ponašati na radnom mjestu.

Uposlenicima Škole nije dozvoljeno političko djelovanje u Školi, vrijeđanje drugih osoba po političkoj, nacionalnoj, socijalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Uposlenicima škole nije dozvoljeno svojim ponašanjem remetiti radnu disciplinu i atmosferu u zbornici i drugim zajedničkim prostorijama Škole.

 

V PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I RADNIKA ŠKOLE

 

Član 22.

Učenici smiju samo uz dopuštenje ulaziti u zbornicu, kancelariju direktora/ice i sekretara.

Kod ulaska u učionicu ili drugi prostor u kojemu se tada održava nastava, učenik prvo treba pokucati, a zatim tiho ući i priopćiti profesoru razlog dolaska. Zadatak zbog kojeg je došao, može obaviti uz odobrenje profesora.

Član 23.

Dnevnik na nastavu i s nastave mogu nositi samo profesori ili drugi uposlenici Škole, po potrebi.

Učenicima nije dopušteno nositi na nastavu i s nastave dnevnik.

Nikome nije dopušteno iznošenje dnevnika izvan Škole.

Član 24.

Profesori su dužni izvršiti pripremu nastave prije početka nastavnog sata.

Na znak zvona profesori ulaze u učionicu i ne smije napustiti učionu prije zvona za kraj časa. Nastavni sat treba završiti na vrijeme kako učenici ne bi bili prikraćeni za odmor.

Ako profesor ne dođe na sat 10 minuta nakon početka sata, predsjednik ili dežurni učenik (redar) dužan je doći kod direktora/ice po upute.

Za vrijeme nastave profesor ne smije koristiti mobitel i slične uređaje.

                                                              Član 25.

Zabranjeno je udaljavanje učenika s nastave bez upozorenja. Ako i poslije upozorenja učenik nastavi ometati čas profesor će mu narediti da izađe iz učionice i, istovremeno, zatražit će od stručne službe da pozovu roditelje.

Profesor ne smije iz privatnih razloga za vrijeme nastave slati učenika izvan prostora škole.

 

VI RADNO VRIJEME

Član 28.

Roditelji mogu razgovarati s predmetnim profesorima Škole u vrijeme konsultacija.

Informacije se ne održavaju 15 dana prije završetka nastavne godine.

VII PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

Dežurstvo profesora:

 • dežura za vrijeme odmora po određenom rasporedu u skladu s zaduženjem

 • dolazi u školu 15 minuta prije početka nastave bez obzira na lični raspored sati

 • određuje vrijeme ulaska učenika u zgradu

 • vodi brigu da su svi učenici od vremena dolaska u školu, tj. do početka nastave pod nadzorom

 • dežurni profesor treba biti u hodniku, a dežurni u prizemlju nadziru ponašanje učenika i u dvorištu škole

 • unosi podatke i zapažanja u knjigu dežurstva i potpisuje je

 • prijavljuje stručnoj službi uočena oštećenja i učenike koji se neprimjereno ponašaju

 • brine se o osiguranju uvjeta za normalno odvijanje nastave po nalogu direktora/ice i stručnih suradnika

 • vodi brigu o tome obavljaju li dežurni učenici svoju dužnost

 • nadzire izlazak učenika iz Škole po završetku nastave

 • dežura u školi do odlaska svih učenika iz Škole

Član 34.

Dežurstvo učenika

 • dežurni učenik dolazi 15 minuta prije početka nastave

 • odobrava ulazak u Školu roditeljima, starateljima, građanima i drugim strankama

 • vodi evidenciju o ulasku u školsku zgradu

 • daje odgovarajuće obavijesti građanima i drugim strankama

 • upućuje (prati) stranke do tražene osobe

 • za vrijeme nastave uljudno zaustavlja roditelje do završetka nastavnog sata

 • za probleme tokom dežurstva obraća se dežurnom profesoru ili stručnoj službi

 • za vrijeme dežurstva upisuje važnije pojedinosti i prijavljuje neprimjereno ponašanje

 • dežurni učenik dužan je kulturno se ponašati prema uposlenicima škole, učenicima, roditeljima, starateljima, građanima i drugim strankama

 • dežurni učenik vodi knjigu dežurstva

Neprimjereno ponašanje predstavlja teško kršenje kućnog reda. Za dežurstvo se određuje po jedan učenik iz razreda.

Član 35.

Dežurati ne mogu učenici koji:

 • češće neopravdano izostaju

 • imaju više negativnih ocjena iz više predmeta

 • koji su nepristojni u ophođenju s odraslima

 • koji imaju izrečene odgojno-disciplinske mjere

 

VIII POSTUPANJE PREMA IMOVINI

                                                         Član 39.

Uposlenici, učenici i druge osobe koje borave u Školi dužne su se brinuti o imovini Škole.

                                                         Član 44.

Uposlenici, učenici i druge osobe odgovorne su za štetu koju učine na imovini Škole, te su istu dužne nadoknaditi.

IX KODEKS OBLAČENJA UČENIKA I UPOSLENIKA

                                                         Član 46.

Učenik/ca je dužan/a u školu dolaziti uredan/a i čist/a. Svi učenici moraju voditi računa o ličnoj higijeni.

                                                         Član 47.

Učenici i zaposlenici dužni su u školu dolaziti primjereno odjeveni:

 • učenice i profesorice: pokrivenih ramena, grudi i trbuha, ne prekratkim suknjama, helankama, uskim trenerkama i poderanim hlačama

 • učenici i profesori: pokrivenih ramena i u hlačama do ispod koljena, nošenje kape u školi nije dozvoljeno, uskim trenerkama i poderanim hlačama

                                                       Član 48.

Nije dozvoljen dolazak u odjeći sa uvredljivim ili nepristojnim natpisima, porukama, riječima, znakovima ili slikama, simbolima.

U dvorani za tjelesni boraviti u propisanoj sportskoj odjeći i obući,

                                                      Član 50.

Smatra se neprikladnim da učenici/ce, zaposlenici/ce u školu dolaze sa prekomjernom količinom šminke, pirsingom, privremenom ili trajnom tetovažom i upadljivim nakitom.

 

X KRŠENJE KUĆNOG REDA

                                                      Član 51.

Postupanje prema odredbama ovoga pravilnika sastavni je dio radnih obaveza uposlenika i učenika Škole.Comments are closed.