• PROFESORI VJERONAUKA REALIZOVALI RADIONICU “MIR I TOLERANCIJA NEMAJU ALTERNATIVU”

  Nizu manifestacija i radionica iz oblasti književnosti historije i vjeronauke, koje se, u našoj školi realizuju u okviru projekta “Dani mira” pod pokroviteljstvom misije OSCE u Bosni i Hercegovini, poseban pečat dali su profesori pravoslavne i islamske vjeronauke u Mešovitoj srednjoj školi Bosanski Petrovac, zajedno sa svojim učenicima. U srijedu 30 septembra 2020. godine u prostorijama naše škole održan je zajednički čas pravoslavne i islamske vjeronauke. Čas su održali Ermin Hromadžić, profesor islamske vjeronauke i Predrag Vujić, profesor pravoslavne vjeronauke. U okviru časa realizovana je dijaloška radionica “Mir i tolerancija nemaju alternativu”. Učenici koji pohađaju islamsku vjeronauku imali su priliku da postavljaju pitanja profesoru pravoslavne vjeronauke i da se informišu o učenju, bogosluženjima i obredima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Istu priliku su imali i učenici koji pohađaju pravoslavnu vjeronauku. Učenici su postavljali pitanja profesoru islamske vjeronauke o učenju i obredima unutar Islamske vjerske zajednice. U drugom djelu su učenici predstavili jedni drugima smisao i obred Krsne Slave, te posta i iftara u Ramazanu.


 • 26. 09. 2020. obilježili smo Evropski dan jezika

  Na inicijativu Europske komisije i Vijeća Europe, od 26. septembra 2001. godine obilježava se Europski dan jezika. Ta godina, proglašena Europskom godinom jezika, uključila je milijune ljudi koji su u svojim državama slavili jezičnu raznolikost Europe te poticali i promicali učenje jezika.
  Cilj je promocija višejezičnosti i njegovanje jezika kao i nacionalnog indentiteta naših naroda.
  Učenici IV razreda gimnazije interaktivno su obradili roman Ponornicu bosanskohercegovačkog pisca Skendera Kulenovića. Otkrili su mnoge vrijednosti romana, a i jezičke osobitosti.  Učenici se dosjetili i našeg pisca Ahmeta Hromadžića i tako pročitali njegovu biografiju i sve djela koja je napisao.


 • Javni poziv za korištenje sportske dvorane u šk. 2020./2021. godini

  Na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 04-611-832/19 od 26.11.2019. godine, direktor JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“ raspisuje
  J A V N I P O Z I V
  1. Predmet ovog javnog poziva je korištenje sportske dvorane JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“ u vrijeme kad se u dvorani ne odvijaju aktivnosti predviđene Godišnjim planom i programom škole.
  2. Na ovaj poziv se mogu javiti svi zainteresirani punoljetni građani Bosanskog Petrovca bilo kao fizičke osobe ili kao predstavnici pravne osobe (udruženja, klubovi, organizacije) koje termine u sportskoj dvorani žele koristiti u šk. godini 2020/2021. godini. Za korištenje dvorane u trajanju kraćem od 2 sedmice nije se potrebno javljati na javni poziv.
  3. Sportska dvorana se u vrijeme kad se u dvorani ne odvijaju aktivnosti predviđene Godišnjim planom i programom može koristiti za sportske aktivnosti, kulturne, zabavne i humanitarne manifestacije.
  4. Za aktivnosti iz tačke 3. ovog poziva sportska dvorana se može koristiti u vremenu od ponedjeljka do petka od 16:00 do 22:00 sat i u subotu i nedjelju cijeli dan, osim ako Godišnjim planom i programom škole nije planirana neka aktivnost u dvorani u to vrijeme.
  5. Cijena korištenja sportske dvorane za kandidate koji se jave na ovaj poziv je određen Odlukom Školskog odbora broj: 04-611-832/19 od 26.11.2019. godine. (Škola nije u PDV sistemu)
  6. Ovaj javni poziv otvoren je tokom cijele školske godine 2020/2021. počevši od dana objave javnog poziva na stranici škole.
  7. Zainteresirani na javni poziv dužni su u zahtjevu (u prilogu dole) navesti za koju aktivnost žele koristiti dvoranu i u kojem terminu. Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti podatke osobe, podnositelja prijave na poziv (adresa, telefon, naziv udruženja ili kluba ili grupe koju predstavlja).
  8. Škola zadržava pravo otkazivanja termina uz najavu u slučaju potrebe za korištenjem dvorane za vlastite potrebe.
  9. Prijavu je potrebno poslati na adresu JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“ Bosanska 125 77250 Bos. Petrovac ili predati na protokol škole.
  10. O prihvaćanju prijave na javni poziv odlučuje direktor Škole u roku od 5 dana od dana prijema prijave.
  11. Prijavljeni kandidat čija je prijava prihvaćena sklapa sa Školom Ugovor o korištenju sportske dvorane uz obvezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera, Kućnim redom Škole i ostalim općim aktima poslovanja JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“.
  12. Ovaj Javni poziv stupa na snagu danom donošenja i traje do 31.08.2021. godine i objavit će se na stranici i oglasnoj tabli Škole.

  Direktor
  Nedret Delić, prof.

  zahtjev za korištenje sportske dvorane


 • Održana edukacija zaposlenih zbog opasnosti od virusa COVID-19

  Zbog razvoja situacije i povećanja mjera opreza zbog opasnosti od širenja virusa COVID-19 dana 04.09.2020. godine u holu JU Mješovita srednja škola “Bosanski Petrovac” održana je kratka edukacija na kojoj su učestvovali zaposleni ove ustanove kao i predstavnik ZU Dom Zdravlja Bosanski Petrovac. U skladu sa preporukama za pandemiju SARS-CoV-2 poduzete su sve mjere kako bi se osigurala blagovremena i adekvatna edukacija svih uposlenika iz ove ustanove.Predavanje na temu COVID-19 održala je Amna Džigum, diplomirani sanitarni inžinjer iz ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac kojoj se ovim putem zahvaljujemo u ime naše škole. • Učenici sa prosjekom 5,00

  Ponos svake škole su učenici koji postignu izvanredne uspjehe u toku svoga obrazovanja… Ti učenici uvijek su rijetki, a u tome i jeste simbolika njihove vrijednosti… Imati sve zaključene petice u toku jedne godine obrazovanja i imati prosjek 5,00 nije nimalo lahko, a to najbolje znaju oni koji ostvare takav uspjeh.
  Šest učenica su ostvarile taj uspjeh a to su:Emina Redžić IG, Aleksandra Dukić IE, Amina Salihagić IIG, Dajana Grubiša IIŠ, Hana Kartal IIIš i Erna Velagić IIIg.
  Od srca im čestitamo na ovako velikom uspjehu..